Home

Källkritik historiska källor

Vi blandar samman källkritiskt tänkande i samhällskunskap med den historiska källkritiken. Syftet är gott, vi vill inte att eleverna ska luras av falska källor idag, men resultatet blir att de inte förstår historisk källkritik och att vi bara lär dem en del av den förmåga vi har i uppgift att hjälpa dem behärska Historiska källor och källkritik . Hur kan vi veta vad som hänt i det förflutna? För att ta reda på det, använder vi källor! Vad är en källa? Något som ger oss information om det som hänt i förfluten tid. Vem är mördaren?Hur arbetar historikern

Historiska källor För att kunna göra en riktig tolkning av källor krävs att vi vet vilken typ av källa vi har att göra med Tillsammans kan en rätt identifierad källa och tydliga kriterier för källkritik skapa en bra grund för olika historiska undersökningar

Historiska källor, spår av det förgångna - Pedagog Malm

Källkritik‎ > ‎ Källkritiska principer. Källkritiska principer . Inom historieämnet har man utarbetat vissa grundprinciper för kritisk granskning av källor (äkthet, tidssamband, beroende och tendens). Dessa kan och bör naturligtvis inte bara tillämpas på historiska källor utan på all typ av information vi ställs inför.. I det här interaktiva klassrumsmaterialet får dina elever öva förmågorna källkritik och historiebruk. Förmågor som är viktiga för att kunna hantera information, åsikter och värderingar av olika slag som finns i en demokrati.Genom historiskt källmaterial får eleverna lära sig om fem händelser i Sveriges historia. Händelser som alla är kopplade till olika former av rasism. Källkritik‎ > ‎ Källor är alla texter eller föremål ur vilka vi kan få kunskap om det förflutna. Men det är först då vi bearbetat texterna som de blir en källa till vår historia. · En berättande källa skildrar historiska händelser i efterhand så som tidningsartiklar, krönikor.

Om källkritik. Denna uppgift är till för att du ska träna och visa din förmåga att läsa och tolka historiska källor. Gör så här: 1) Läs FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.Diskutera texten på lektion med hjälp av de tillhörande frågorna Källkritik hjälper dig att avgöra vad som är trovärdigt. Om din källa finns på nätet kan du titta på webbadressen för att se efter om den säger dig något. Låt inte eleverna bara granska historiska dokument,. Reportern Jenny Josefsson går på en riktig journalistnit när hon missar källkritiken och gör ett nyhetsinslag som bygger på illvilliga rykten. Källkritikexperten Andreas Widholm förklarar skillnaden mellan en primärkälla och en sekundärkälla. Historiska reportern reser tillbaka till år 1520 för att träffa en trovärdig källa Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla.Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga.. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och. För att använda källor behöver man en klar och tydlig fråga. Först då vet man om källan är relevant eller ej. - Källan blir relevant först när den kan besvara, eller avfärda, en fråga; Tillsammans kan en rätt identifierad källa och tydliga kriterier för källkritik skapa en bra grund för olika historiska undersökningar

De historiska spåren kallas för historiens källor. Man brukar skilja på två olika typer av källor: kvarlevor och berättelser. Med kvarlevor menas allt det som innefattar materiella lämningar från gångna tider. Med berättelser avses det som finns nedtecknat med skrift. De skriftliga källorna räknas nästan alltid som de viktigaste Diskutera källkritik i sociala medier som Facebook, Twitter, bloggar och YouTube. Åk 6-9, gymn. Mediekompass: Koll på källor på nätet. Internet ger oss snabbt tillgång till kunskap från många källor men vi måste själva ta ställning till hur tillförlitlig informationen är Lite förenklat kan man säga att källkritik är en metod för att granska information från olika källor. På Riksarkivet hanterar vi dagligen historiska arkivhandlingar. Vi måste kunna bedöma värdet av dessa på ett riktigt sätt

Källkritik Information är aldrig helt neutral utan syftet är oftast att på något sätt påverka mottagaren. om det är en förstahandskälla som beskriver något eller om det är ett referat eller hänvisning till annan källa Källan tog upp både för och nackdelar med . Källan tog bara upp information ur ett perspektiv vilket betyder att Källan är trovärdig för att avsändaren är Sidan är mindre trovärdig för att Avsändarens uppgift är att . Jag kan se att källan är vinklad/ovinklad för att Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang. Tooltip text. Twittra Mejla Skriv ut För klassrummet. Historia 1a1 är en grundläggande kurs i historia. Kursens huvudsyfte är att ge en kronologisk ram för vidare studie i historia, samt träning i källkritik och i hur historia används i olika syften.

Med Källor & källkritik får eleverna fördjupa och bredda sina kunskaper om olika historiska källor och källkritik, men också om människor i det förflutna. De får öva på att granska, tolka och värdera källor och lära sig att en historisk källa kan berätta om flera olika saker, beroende på vilken fråga vi ställer Källkritik Gamma Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa Innebär att du tittar på när källan är skriven. Är det en historisk källa kan man titta på om källan skrevs ner nära inpå den historiska händelsen. Ju närmr Källkritik innebär att man bedömer värdet av sanningshalten av kvarlevor och källor i relation till vad man vill undersöka. Ett känt exempel på hur viktigt det är är Hitlers dagböcker som det blev en stor uppståndelse kring, men som visade sig vara falska

Källkritiska principer - Historia 1

Källorna berättar om barn, både pojkar och flickor från överklass och bönder, stad och land, liksom olika delar av Sverige. I foldern Granska och förstå källor får du praktiska tips på hur du kan arbeta med källor och källkritik med din klass. Beställ kostnadsfritt här. Författaren Anna Götlind är professor på Historiska. som historiska skeenden och situationer Studiematerial Åhörarkopior Källor och källkritik CFL , Idealistisk och materialistisk historiesyn Nyström m fl (2004) Perspektiv på Historien B, kap Källkritik och Diktatorerna skriver historia Redovisning Du ska dels göra en skriftlig hemuppgift, dels delta i ett muntligt seminarium Att vara källkritisk. Del 1. Källor kan vara texter av olika slag, t.ex böcker, texter på Internet, gamla handskrivna texter m.m. Bilder räknas också som källor vilket också fynd från palats, gravar, tempel, konstverk, smycken, lerkrukor, krukskärvor och skelett även gör

Källkritik i historia. Några källkritiska frågor att ställa till en historisk källa. När kom källan till? Hur lång är tiden mellan händelsen och källans tillkomst? Har källan tendens? Vill den skönmåla eller svartmåla? Är det en förstahandskälla Historiska källor: En presentation Uppgifter och frågor Lyssna på ljudfilen och gör uppgifterna! ILÄMNING: Lämnas in på schoolsoft under lektionerna 4:e och 5:e April. Om du inte hinner klart på lektionen kan du göra klart hemma eller på läxhjälpen! Uppgift1. Faktafrågor: Vad är skillnaden mellan en kvarleva och en berättande källa

Källkritik Gamma Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa Innebär att du tittar på när källan är skriven. Är det en historisk källa kan man titta på om källan skrevs ner nära inpå den historiska händelsen. Ju närmr En kort källkritisk analys som diskuterar internetsidorna Historia123 och SO-rummet. Denna uppsats fungerar bra som inspiration om du ska ha med källkritik i ditt arbete och har använt dessa källor

Källkritik, historiebruk & rasism Forum för levande histori

Det är här källkritiken kommer in. Källkritik är en metod att bedöma sanningshalten i olika påståenden om verkligheten. En källa är helt enkelt ursprunget till dessa påståenden. Men det är viktigt att vara med-veten om att källkritiken inte är någon osviklig metod, ingen kungsväg till sanningen kÄllkritik - pÅ webben Källkritik är en metod för att bedöma en källas trovärdighet. Det är mycket viktigt att du ifrågasätter källan som du hämtar information ifrån, detta gäller inte minst källor på webben Källkritik och historia Att vara källkritisk är för de allra flesta en självklarhet och innebär att man försöker ifrågasätta de källor som ger oss den information vi tar in och försöka klargöra om man kan lita på den aktuella källan. Detta är inte helt enkelt i vanliga fall Vad är skillnaden mellan den historiska källkritiken och den journalistiska källkritiken? Den historiske källkritikern tittar på det förflutna. Han har mer tid att pröva sina källor och argument mot varandra. Nackdelar är dock att källorna kan ha förvrängts, glömts bort, folk har dött, och det har gått en tid sedan händelsen.

Kvarlevor och berättande källor - Historia 1

källkritik historia12

En berättande källa skildrar den historiska händelsen, genom skrift, bilder men även muntligt. Berättande källor kan exempelvis vara runskrifter, Hammurabis lag, forntida böcker,bibeln. En kvarleva är ett kvarstående materiellt objekt som tillkommit i samband med det historiska händelseförloppet, exempelvis byggnader, vapen,smycken,runstenar, hammurabis lag Kriterier för källkritik. Inom historievetenskapen har följande fyra kriterier för källkritik som vetenskaplig metod vuxit fram: [4] [5]. Identifikationen av källan, där man försöker avgöra om dess upphovsman är den som uppges, om källan är äkta eller ett falsarium (äkthetskriteriet), upphovsmannens kunskap, källans tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten Historiska källor handlar om kvarlevor och berättande källor. Text+aktivitet om historiska källor för årskurs 4,5, Textkritisk bibelforskning är den akademiska behandlingen av Bibeln och bibeltexterna som litterära verk. Med hjälp av textkritiska metoder (källkritikens kriterier) analyserar man när, var och hur texten har tillkommit, av och för vem den är skriven, vilka andra litterära källor eller historiska händelser som legat till grund för eller influerat texterna, samt vad texten kan anses. Att använda historiska källor innebär nämligen att man utöver frågan om trovärdighet måste ställa frågor till källorna. Detta så att man kan använda en källa för att dra slutsatser om sammanhang och skeenden i historisk tid, eller som kursplanen i historia uttrycker det

Guide för källkritik för lärare - Skolverke

Video: Är det sant?: Källkritik UR Pla

Källkritik - Wikipedi

 1. historiska kÄllor Det är vanligt i nationella prov att du kommer att få se lite olika historiska källor och få diskutera om källorna är användbara eller inte. Ibland får man jämföra olika källor och bedöma om de passar till syftet man har med att använda källan
 2. Forskare lyfter fram hur historiska övergrepp mot den egna gruppen brukar användas på detta vis. Moraliskt historiebruk: När syftet är att lyfta fram orättvisor eller kritisera olika människor eller gruppers handlande i det förflutna talar man om ett moraliskt historiebruk
 3. Vilken är historikerns tredje uppgift? Testa dina kunskaper i quizet Källkritik i allmänhet, och historisk källkritik i synnerhet och tävla med andra! Skapa egna quiz enkelt och snabbt som du kan dela med dina vänner
 4. en genomför vi en se
 5. st i historiska discipliner, Olika källor,.

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap, Centralt innehåll Årskurs 1-3. Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg; Årskurs 4- Historisk faktakunskap kan ju vara kul att ha och ett historiskt kunnande kan användas för att skilja den obildade från den bildade. Men den akademiska disciplinen historia är så mycket mer! Att kunna redogöra för en viss historisk utveckling, att kunna förklara händelser i historisk tid, och att kunna bedöma påståenden om historia - det är här din historiska kompetens kommer.

Källkritik - Mikaels Skol

 1. Källkritik innebär, att man närmar sig källmaterialet med kritisk distans efter en bestämd historisk metod. Man accepterar inte godtroget allt vad källorna vill säga utan försöker komma fram till i vilken utsträckning de är tillförlitliga eller vilka delar av källorna som har högre trovärdighet än andra
 2. Släktforskning: källor, metoder och historiska perspektiv Kurs Grundnivå 15 högskolepoäng (hp) Höst 2020 Vår 2021 Studietakt 50% Undervisningstid Kväll. Studieort Göteborg. Visa mer i paleografi — det vill säga läran äldre tiders skriftarter och uttydandet av äldre handstilar — och i källkritik
 3. bild Bostadslöshet Demokrati Ekonomi Elevdemokrati Elevråd Film Fornlämningar Förändringsprocesser Hemlöshet Historia Historiebruk Historielärare Historieskrivning historiska källor Inspiration Jul Källkritik källmaterial Könsroller Lektionsbanken Lektionsförslag Lektionstips Lgr 11 Lärare Lärarkvällar Lågstadiet Marknadsföring.
 4. Övning i källkritik Källa 1: Arbetare vid Gustavshamns sågverk i Medelpad, strax före storstrejken 1909.Foto: Sundsvalls museums fotoarkiv Källa 2: Lusbräda från slutet av 1800-talet av furu med små borrade hål som lades i sängen mot väggen
 5. st

Historiska museet. Vi är ett av Sveriges största museer. Till oss kommer varje år en kvarts miljon besökare från Sverige och övriga världen för att titta på Sveriges förnämsta guld- och silverskatter, makalös medeltida konst och världsunika fynd från en av den svenska historiens mest våldsamma strider - slaget om Gotland 1361 Källor och citat | Guide Engelska 5, Engelska 6, Engelska 7 Behöver du hjälp med att ange källor och citera på ett bra sätt? Då har du hittat rätt. I den här guiden berättar vi allt om hur du redogör för olika slags källor och citat så korrekt som möjligt Formulera syfte och historiska frågeställningar till två av de nedanstående ämnesområdena och du ska även diskutera valet av dina källor. I samband med valet av källor presenterar du ditt material utifrån ett källkritiskt synsätt, d.v.s. d

Historia SO-rumme

 1. Historiska källor och källkritik . Källkritiken är en stor del av att studera historia eftersom det är just källorna som säger något om det förflutna. Med källorna som byggstenar kan vi skapa en bild av till exempel en händelse
 2. Historiska källor frikopplade från aktuellt tema tenderar att istället för att bidra till att skapa historiska förståelse faktiskt kan försvåra det. en orientering i historisk källkritik är en bra bas för att hantera all källkritik..
 3. Den industriella revolutionen & Historiska källor Skapad 2017-12-19 16:43 i Stenkulan Lerum unikum.net. Du har arbetat med den industriella revolutionen och med historiska källor från denna tid och källkritik. För bedömning se matris! Den industriella revolutione
 4. När du jobbar med källkritik framöver kan du jobba med ett källkritiskt schema i word. Jag har gjort i ordning tre olika scheman beroende på hur många källor du jobbar med. Hämta källkritiskt schema för en källa, två källor eller tre källor.. Du ska nu göra en källkritisk övning som handlar om livet i det gamla Egypten

Källkritik - en utmaning - Statens medierå

Vikingakvinnan Kata – lektion i historia åk 4,5,6

Läs mer om källkritik och det källkritiska arbetet

 1. a hjältar, är en av dem som ligger bakom den här fantsktiska sidan. Här har man samlat källtexter och uppgifter till hela det centrala innehåll som den amerikanska kursplanen omfattar
 2. Källor är alla texter eller föremål som man kan få historisk kunskap ifrån. Källkritikens och forskningen syfte är ju att granska hur användbart källmaterialet är för att besvara olika frågeställningar. man skall ju titta på vad det är för källmaterial och om det är bra
 3. ariet talar tre föreläsare om hur källor och källkritik används på tre olika stadier i skolan. Professor Anna Götlind, Stockholms universitet, tar upp mellanstadiet med utgångspunkt i sin bok Historiska källor om barn
 4. Du använder då metoder från disciplinen historia eller historiska hjälpvetenskaper. Källkritiken skall dock hela tiden finnas där. Om källkritiken inte finns med så befinner vi oss i tiden före den moderna källkritiska disciplinen historia som har sin grund i Leopold von Ranke och den weibullianska skolan
 5. Korrekt sätt att ange källa. Här följer anvisningar kring hur du anger källan du använt för din text. Källhänvisning och källförteckning är två olika sätt att redovisa källor i samband med att de förekommer i texten respektive som en lista i slutet
 6. Skolbibliotekarierna har besökt alla deras klasser och jobbat med källkritik på olika sätt och nu skulle femmorna läsa medeltiden. Ett ypperligt tillfälla att titta närmare på historiska källor. Jag kände mig lite tveksam, ärligt talat så har nog en historielärare bättre koll på detta än jag

Källkritik - sakerhetspolitik

I följande avsnitt presenteras begreppet källkritik ur ett historiskt perspektiv och i ljuset av informationssamhället. idag i en vidare mening där det inte är enbart historiska källor som åsyftas (se exempelvis Skolverket, 2017; Alexanderson, 2016) Källor är lämningar och spår eller minnen från den tid som varit. Kan vara till exempel texter, lagar, dagböcker, föremål, målningar, fotografier, radioprogram, berättelser Källkritik

Vad är en källa

Källors trovärdighet och relevans - Lektionsbanken

Källkritik - historisk källkritik (äkthet, tid, beroende, tendens) - YouTub . På den här sidan förklaras vad en källa är, det ges en beskrivning av det källkritiska arbetssättet och sist finns också en länk till ett exempel på en källa med dess bakgrund. istern utan från ett parodikonto Historiska perspektv på urfolket samernas och de övriga natonella minoriteternas situaton i Hur historiska källor och berätelser om en familjs eller släkts historia speglar Källkritik 7-9. Lektionsplaneringsmallen är framtagen av Drugge utbildning AB Primära källor och källkritik är begrepp som återfinns i de nya kursplanerna. Eleverna får tillfälle att tolka unikt och historiskt källmaterial och utifrån det dra slutsatser om människors levnadsvillkor i det förflutna och få förståelse för hur historia skapas

Historia årskurs 7-9 Forum för levande histori

Med Källor & källkritik får eleverna fördjupa och bredda sina kunskaper om olika historiska källor och källkritik, men också om människor i det förflutna. De får öva på att granska, tolka och värdera källor och lära sig att en historisk källa kan berätta om flera olika saker, beroende på vilken fråga vi ställer. Boken är indelad i följande fyra delar: Den första delen. Källor och källkritik. historia; Historiker studerar i första hand skriftliga källor. Tiden innan skriftliga texter framställdes kallas förhistorisk tid och studeras inom arkeo.De äldsta skrivna texterna som hittats i världen är cirka 5 000 år gamla Källkritik innebär att man är kritisk mot den källa man tar information från, alltså att man undersöker ifall den källa man valt är pålitlig och stämmer. 2. Jag har valt en artikel som heter Attendos försvar kan vara ett brott från DN.se, artikeln är skriven av Johan Nilsson som jobbar som reporter för TT Källkritik är viktigare än någonsin Därför behövs en bredvidläsningsbok som går på djupet och som ger konkreta historiska exempel. I Källor och källkritik får eleverna bekanta sig med ett antal betydelsefulla historieskrivare och källkritiska problem. Varje författare resp. problemområde presenteras i en inledande text, som sedan följs av utdrag ur autentiska historiska. Oberoende källor - Inom forskning Exempelvis kan det vara viktigt att få tag på gammal information om du planerar att skriva om hur en historisk händelse, som andra världskrigets slut, skildrades i dåtidens tidningar. Om källkritik - för informationssökare

Del E - källkritik. Provets sista del bestod av källkritik. En del var medeltida källor och för att språkliga svårigheter inte skulle missgynna elever vid provskrivning, delade vi också ut dessa i förväg. Provet 2005. Del A - Två tidslinjer där eleven valde en. Del B - Texter om första världskrigets utbrott! Del C - tre frågor. Källkritik inom historievetenskapen . Å ena sidan är källkritik det sätt att undersöka och använda historiska källor som är en essentiell del av historia som vetenskap. Om historikern inte har satt sig in i hur undersökningens dokument eller andra källor har tillkommit, under vilka premisser, konventioner, med vilka syften, när och 3. Berättande källor kan vara antingen skriftliga eller muntliga. Ge några exempel på skriftliga respektive muntliga källor. Svar: Muntlig: När någon berättar någonting. Skriftligt: Allting som inte är muntligt 4. Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift Elektroniska källor: Källkritik på internet, IIS (Internetstiftelsen i Sverige) Foton: Ryan McGuire/Gratisography, Nyhetsquizet: Humlor, historisk rymdfärd och upprörd president

Historievetenskap 02 historisk källkritik ej cold case

Historisk källkritik. Publicerad den februari 26, 2015 av Ylva. Historiska källor: falska eller sanna? förstahands eller andrahandskällor? Titta och lyssna på presentationen nedan: Share this: Twitter; Facebook; Gilla Källkritik är viktigare än någonsin. Därför behövs en bredvidläsningsbok som går på djupet och som ger konkreta historiska exempel. I Källor och källkritik får eleverna bekanta sig med ett antal betydelsefulla historieskrivare och källkritiska problem Köp 'Källor och källkritik' nu. Att kritiskt granska, tolka och värdera källor är förmågor som eleverna ska utveckla i årskurs 79. I Källor & källkritik Läroplanskoppling - Antika källor & källkritik. Grundskolan (Lgr 2011) Historia. Åk 7-9. Skolprogrammet ger förutsättningar för att utveckla följande: använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet. Centralt innehåll samhällsorienterande ämnen (årskurs 1-3) Att undersöka verkligheten. Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg Källkritik - värdera historiska källor och källkritiska kriterier. Källkritik, del 1 (grundkurs) Källkritik - värdera historiska källor och källkritiska kriterier. Historiska källor. Historiska källor. Källkritik - värdera historiska källor och källkritiska kriterier. Källkritik grundkurs. Källkritik centrala begrepp och kriterier Källkritik — vem, vad, varför? Senast uppdaterad: 2019-11-12. Idag ställs stora krav på den enskilde mediekonsumenten att kunna finna, analysera och kritiskt värdera information. Flickr cc-licens: hockadilly . Att hitta relevant information har blivit en utmaning för dagens medieanvändare

Historia 1a1 historia12

Källkritik Fortsättning från förra föreläsningen. Historiska källor hemlig, oberoende källa som var högt placerad i USA:s administration och som bekräftade värde-fulla uppgifter för journa-listerna Bob Woodward och Carl Bernstein på The Washington Post 2018, Danskband/flex. Köp boken Källor och källkritik hos oss Med Källor & källkritik får eleverna fördjupa och bredda sina kunskaper om olika historiska källor De får öva på att granska, tolka och värdera källor och lära sig att en historisk källa kan berätta om flera Källor och källkritik är skriven av Anna Götlind, som är professor i historia vid Stockholms universitet När man skriver en uppsats och använder sig av källkritik bör. Med Källor & källkritik får eleverna fördjupa och bredda sina kunskaper om olika historiska källor och källkritik, men också om människor i det förflutna. De får öva på att granska, tolka och värdera källor och lära sig att en historisk källa kan berätta om flera olika saker, beroende på vil..

Ixtilxochitl - läromedel i historia åk 7,8,9

Källkritik - vad är det

Historisk utgångspunkt. I vilket fall som helst: jag är historiker, och för mig handlar det om vanlig källkritik. 2. Definitionen av källkritik. Källorna skall ligga så nära händelsen och personen i tid och rum som möjligt. Deras inbördes beroende skall utvärderas, liksom deras tendens PULS Historiska källor om barn handlar om hur du och dina elever kan hitta och förstå olika historiska källor. Författaren berättar också om hur hon som forskare använder källor för att förstå hur barn och deras familjer levde under olika tider i Sverige

Entreprenörernas historia - FöretagskällanTräffa Stockholmskällan - Stockholmskällan

Facebookgruppen Källkritik, fake news och faktagranskning ger massor av tips och information om detta ämne som är i ständig rörelse. Det är en sluten grupp där man kan ansöka om medlemsskap. Relaterat material på Folkbildningsnätet. Granska bilden. Källkritik - ett ämne eller ett sätt att tänka? Källor: Bibblan bilda 1. Källkritik innebär att man granskar text eller liknande genom att tänka om texten är trovärdig. Eller om hemsidan/boken är en källa man kan lite på och som brukar innehålla bra information. Exempel på bra källor är nationalencyklopedin eller skolböcker rekommenderade av lärare de historiska felaktigheterna som en ingång till att tala om mänsklighetens utveckling. Varför uppfinns nya sa- kräver att eleverna söker i källor efter information. Börja gärna med att gå igenom grunderna för källkritik och bestäm tillsammans vilka källor ni ska använda i ert arbete

 • Veranstaltungen krefeld hüls.
 • 4d bio göteborg.
 • Baden wurttemberg historia.
 • Väder panama februari.
 • Cheesy svenska.
 • Kleingewerbe.
 • Skilehrer werden.
 • Ursäkta för besväret engelska.
 • Half baked harvest.
 • Egenremiss psykiatri göteborg.
 • Fahrradladen freiburg wiehre.
 • Segla i medelhavet.
 • Wz hilden.
 • Aftex munskölj.
 • Den kan se ut som guld webbkryss.
 • Induktionsspis platta.
 • Systembolaget whiskey 3 pack.
 • Sas hand luggage.
 • Borgerlig vigsel spanien.
 • Push press crossfit.
 • Amazon stockholm office.
 • Jennys matblogg cheesecake citron.
 • Han solo rymdskepp.
 • Download quran mp3.
 • Köra husbil i österrike.
 • Kommunikation på engelska för vårdpersonal.
 • Kalorier kaffe latte automat.
 • Ida warg instagram.
 • Markiplier wiki amy.
 • Delfiner fakta för barn.
 • Lammspjäll i ugn.
 • Vad är aktieindex.
 • Mij nhva nl.
 • Middag för 20 personer.
 • Foderblad funktion.
 • Gwk teco tt140.
 • Halloween gifs kostenlos.
 • Nissan altima test.
 • Finanzielle unterstützung nach elterngeld.
 • Himrod vindruva.
 • Speed dating lindau.